Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári a v Objednávke na webovom sídle www.ritualcoffee.eu.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť IN IDEAS, s.r.o sídlom Koniareková 8123/29, 91701 Trnava, IČO: 46283226 (ďalej len RITUAL COFFEE) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári a v Objednávke ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode RITUAL COFFEE na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s daným vybavením objednávok.

V prípade, že máte záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode RITUAL COFFEE, tak stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na chcem@ritualcoffee.eu. Po zrušení registrácie v internetovom obchode RITUAL COFFEE a budú vaše osobné údaje bezodkladne vymazané. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je RITUAL COFFEE povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia danej objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER NOVINIEK“ v Registračnom formulári a v Objednávke a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete RITUAL COFFEE svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách e-mailom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu RITUAL COFFEE prípadne emailom na cerstva@ritualcoffee.eu. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zmazané.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný RITUAL COFFEE informovať o ich zmene poštou na adresu RITUAL COFFEE, prípadne emailom na cerstva@ritualcoffee.eu.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári a v Objednávke budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s RITUAL COFFEE ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, banky, správcovia databáz a pod. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári a v Objednávke budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od RITUAL COFFEE vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných RITUAL COFFEE.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (IČO: 35834498)., Slovenská pošta, a. s. (IČO: 36631124),  Smartsupp.com, s.r.o., (IČO: 03668681) pokiaľ si neželáte zaznamenávať vaše údaje môžete o to požiadať na tejto stránke https://www.smartlook.com/opt-out, Zásielkovňa s. r. o (IČO: 48136999)